W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia wdrożonych zostanie 8 e-usług publicznych na trzecim (personalizacja) i piątym (dwustronna interakcja) poziomie dojrzałości, które będą świadczone przez Gminę Miejską Żory i umożliwią zdalną interakcję z klientem.

Okres realizacji projektu: 19.10.2018 - 30.04.2019 r.

Dofinansowanie: 987 997,50 zł

Bezpośrednim wynikiem projektu będzie udostępnienie następujących elektronicznych usług publicznych:

Usługi w zakresie personalizacji (Poziom Dojrzałości 5)

  1. E-Podatki
  2. E-Odpady
  3. E-Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  4. E-Opłata reklamowa
  5. E-Wnioski

Usługi w zakresie dwustronnej interakcji (Poziom Dojrzałości 3)

  1. E-Konsultacje
  2. E-Budżet Obywatelski
  3. E-Rejestry

Uruchomienie e-usług (zakup niezbędnych licencji, wdrożenie e-usług) będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Żory, modernizacją infrastruktury sprzętowej oraz realizacją szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników Urzędu w zakresie sprawnej i bezpiecznej realizacji e-usług wdrażanych w ramach projektu.

Na terenie Urzędu Miasta zostanie uruchomiony także punkt potwierdzenia profili zaufanych ePUAP. Projekt zakłada integrację systemów informatycznych oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych na platformie krajowej (ePUAP).

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.