Akcelerator Biznesowy KSSENON to nowe, innowacyjne przedsięwzięcie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Zakłada budowę na terenie obszaru objętego statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Osiny w Żorach kompleksu łączącego urbanistycznie zespół niewielkich hal przemysłowych, o powierzchniach od 260 m2 do 390 m2 przeznaczonych pod kilkuletni wynajem dla mikro i małych przedsiębiorstw z częścią nieprzemysłową, która koncentrować będzie szereg usług komplementarnych, świadczonych zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne.

W przypadku części przemysłowej dla całości kompleksu planowana jest realizacja 32 hal przemysłowych o łącznej powierzchni ok. 10.000 m2 w 4 niezależnych modułach.

Ulokowanie Akceleratora Biznesowego KSSENON na obszarze objętym statusem katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej da mikro i małym przedsiębiorcom możliwość korzystania z ulg podatkowych, poprzez wliczanie kosztów dzierżawy hal w wartość nakładów inwestycyjnych. To umożliwi ich szybszy rozwój, który Strefa po kilku latach może wesprzeć oferując im na zakup specjalnie przygotowane wcześniej nieruchomości w gminach znajdujących się w okolicach Akceleratora i tym samym przejście na model rozwoju oparty o własną nieruchomość.

Część nieprzemysłowa kompleksu – łącznie ok. 4.000 m2 w 4 niezależnych modułach - będzie wykorzystywana w celu integracji i rozszerzenia istniejących usług publicznych, prywatnych oraz synergicznego wykorzystania otoczenia – zarówno innych uczestników Akceleratora KSSENON, jak i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Osiny.

Jednym z istotnych elementów części nieprzemysłowej jest utworzenie Centrum Kompetencji, które ma pełnić rolę huba łączącego rozproszony do tej pory rynek pracodawców (we współpracy z przedsiębiorcami KSSENON-a oraz firmami w Strefie), rynek osób poszukujących pracy oraz pracowników podnoszących kwalifikacje (we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy) wraz z rynkiem edukacji zawodowej (we współpracy z gminami oraz placówkami edukacyjnymi). Umożliwi to poprawę przepływu informacji i wiedzy pomiędzy tymi rynkami i da możliwość budowy naturalnego i trwałego systemu kooperacji pomiędzy tymi aktorami rynku.

Pozostałymi elementami części nieprzemysłowej dla całości kompleksu będą m.in. Centrum Cooworkingu, usługi bistro, punkt opieki i organizacji czasu dla dzieci, usługi o charakterze pocztowym, usługi firm otoczenia biznesu (m.in. marketingowe, prawne, księgowe), działalność instytucji otoczenia biznesu, placówka handlu itd.

W ramach I fazy projektu przewiduje się budowę pierwszego – całkowicie autonomicznego modułu wraz z otoczeniem, zawierającego:

 • 8 hal przemysłowych o łącznej powierzchni ok. 2500 m2,
 • częścią nieprzemysłową o łącznej powierzchni ok. 1.000 m2, zawierającego Centrum Kompetencji (wykorzystujące na cele edukacyjne również jedną halę przemysłową), Centrum Cooworkigu, bistro oraz pomieszczenia dla kilku firm o charakterze biurowym.

Szacunkowa wartość tej części inwestycji wg. kosztorysu opracowanego wraz z koncepcją architektoniczną opiewa na kwotę 8.200.000 zł oraz 490.000 zł za dokumentację techniczną całości. Organy KSSE wyraziły zgodę na realizację I fazy projektu.

W pierwszej fazie planuje się, że KSSE S.A. będzie inwestorem i operatorem powstałego kompleksu, że główne zadanie prowadzenia Centrum Kompetencji oraz Centrum Cooworkingu realizowane będzie przez Gminę Żory z udziałem KSSE S.A. jako wsparcie merytoryczne i koordynacyjne. Operacyjne uruchomienie Akceleratora Biznesowego KSSENON planowane jest na I kwartał 2019 r.

W przypadku realizacji drugiej fazy – pozostałej części kompleksu, na podstawie doświadczeń oraz zachowań rynku zostaną podjęte decyzje odnośnie formy funkcjonowania, statusu prawnego i autonomiczności całości Akceleratora.

Celami przedsięwzięcia są:

 • Udostępnienie instrumentu strefowego nowej grupie klientów z sektora mikro i małych przedsięwzięć – głównie polskich, które dotychczas nie posiadały praktycznej możliwości realizacji inwestycji na terenie strefy (brak oferty wynajmu dla firm),
 • Stworzenie spójnego, klarownego i skoordynowanego systemu wspólnego działania i wymiany wiedzy instytucji funkcjonujących na rynku pracy (edukacja, kształcenie zawodowe, osoby poszukujące pracy, pracodawcy),
 • Efektywne wsparcie systemu edukacji zawodowej i kształcenia dualnego,
 • Uzyskanie efektu synergii wynikającego z bliskiego sąsiedztwa różnych firm i instytucji,
 • Utworzenie nowej infrastruktury służącej rozwojowi lokalnemu.

Mocne strony przedsięwzięcia:

 • Możliwość trackingu rozwoju firm w części przemysłowej i realizacji przez nie przyszłych nowych inwestycji na terenie strefy w oparciu o oferowane przez strefę nieruchomości,
 • Integracja rozproszonych usług instytucji publicznych, a przez to wzrost ich efektywności,
 • Stworzenie systemu współpracy na poziomie pracodawca / placówki edukacyjne / urzędy pracy / gmina / KSSE,
 • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej realizację innych – twardych i miękkich - projektów, również finansowanych z zewnętrznych środków,
 • Długofalowy rozwój przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy na terenie okolic Akceleratora,
 • Wykonalna i rentowana ekonomika przedsięwzięcia,
 • Duże zainteresowanie Akceleratorem i pozytywny odbiór wśród potencjalnych dzierżawców i partnerów,
 • Praktyczny brak konkurencji na dzień dzisiejszy oraz renoma i możliwości KSSE S.A. w zakresie kooperacji i integracji usług sektora publicznego i prywatnego,
 • Uniwersalny charakter obiektu, odpowiadający na uniwersalne potrzeby – możliwość przeszczepiania i tworzenia analogicznych kompleksów Akceleratora Biznesowego KSSENON na inne gminy.

Fot. Silesia Architekci